certing - Efektívna a optimálna organizácia  
.
     DOMOV      O NÁS      PROCESY      KVALITA      ISO pre samosprávy      e-GOV       KONTAKTY
 
 

optimálne fungujúca samospráva

Samosprávy miet  a obcí sa spravujú zákonom o obciach  (okrem Bratislavy a Košíc, ktoré majú vlastný zákon). Zákon však ustanovuje len základné a rámcové náležitosti ich fungovania, každé mesto a obec si tvorí vlastné VZN, vlastnú organizáciu a systém práce svojich orgánov.

eGovernment (elektronická vláda) podľa Európskej komisie je definovaný ako plne elektronizované spracovanie verejnej služby. Prínosom informatizácie verejnej správy, teda eGovernmentu často nebýva len jedna samostatná zmena v procese alebo v organizácii, ale má často vplyv aj na ďalšie procesy, ktoré na seba navzájom nadväzujú. Spomedzi vecných prínosov uvádzame hlavne tie, ktoré vyplývajú zo zavedenia informačno komunikačných technológií do verejnej správy.

 1. lepšia organizácia práce
 2. zlepšenie kvality spracovania
 3. skrátenie dĺžky trvania procesu spracovania podania alebo agendy
 4. zníženie administratívnych bariér
 5. zníženie nákladov
 6. zvýšenie úrovne služieb
 7. zvýšenie efektívnosti
 8. zvýšenie spokojnosti prijímateľov služieb
 9. zvyšovanie konkurencieschopnosti Slovenska, čo je rozdelené medzi prijímateľov (občanov a podnikateľov) a poskytovateľov služieb verejnej správy (verejnú správu),
Informatizácia. Účelom a zmyslom informatizácie spoločnosti, ako i orgánov samosprávy je zmena prístupu práce orgánov samosprávy ako i jej zamestnancov a tak vybudovať a prevádzkovať modernú samosprávu, ktorá plní svoje úlohy efektívne, ktorá minimálne zaťažuje občanov, podnikateľov a ďalšie subjekty. Samosprávu, ktorá je dostupnejšia, pracuje rýchlo, efektívne a s nízkymi nákladmi. Cieľom je vytvorenie inkluzívnej znalostnej spoločnosti ako prostriedku pre rozvoj vysoko výkonnej znalostnej ekonomiky. Informatizácia je nástroj nastavenia a upravenia podmienok a procesov tej-ktorej samosprávy.

Financovanie projektov informatizácie je možné dvomi spôsobmi a to z vlastných zdrojov alebo uchádzať sa o prostriedky štrukturálnych fondov EÚ z operačného programu Informatizácia spočoťnosti (OPIS). V takomto prípade je financovanie nasledovné:
 • 80% fondy EÚ
 • 15% štátny rozpočet SR
 • 5% rozpočet mesta

Koncepcia rozvoja informačných systémov (KRIS) je strategickým dokumentom mesta alebo obce hovoriacim o pláne zavádzať elektronické verejné služby, pláne organizácie práce obce a ich technického zabezpečenia. Okrem toho, že je KRIS povinnou prílohou žiadostí o eurofondy, povinnosť vypracovať KRIS obci ukladá aj zákon o ISVS.

Legislatíva
    Zákon o ISVS, elektronickom podpise, štandartoch.

Národná koncepcia informatizácie verejnej správy
    uznesenie vlády SR č. 331/2008

Stratégia informatizácie verejnej správy
    uznesenie vlády SR č. 131/2008

Cestovná mapa zavádzania elektronických služieb
    uznesenie č. 837/2005

Národný program reforiem
    uznesenie vlády SR č.: 797/2005
    Správa o pokroku v implementácii

Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska
    uznesenie vlády SR č. 140/2005
    uznesenie vlády SR č. 557/2005

Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja
    uznesenie vlády SR č. 978/2001
    uznesenie vlády SR č. 574/2005

Stratégia informatizácie spoločnosti
    uznesenie vlády SR č.43/2004

Politika informatizácie spoločnosti
    uznesenie vlády SR č.522/2001DOMOV      O NÁS      PROCESY      KVALITA      ISO pre samosprávy     e-GOV       KONTAKTY

Copyright 2008, certing - pc&e, spol. s r.o.,   powered by www.slezo.eu
Ochrana súkromia  |  Podmienky užívania  |  Copyright

Stiahnite si naše informačné materiály...


     Koncepcia rozvoja IS/IT 

     Informatizácia 

 

Linky...

     www.sutn.sk