certing - Efektívna a optimálna organizácia  
.
     DOMOV      O NÁS      PROCESY      KVALITA      ISO pre samosprávy      e-GOV       KONTAKTY
 
 

ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Certing spracúva osobné údaje používateľov webovských stránok spoločnosti Certing za účelom uplatnenia práv a povinností, ktoré Certingu vyplývajú z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v SR. Certing spracúva o používateľoch nasledovné údaje: adresné, identifikačné príp. ďalšie osobné údaje (napr. lokalizačné údaje), ktoré používateľ webovskej stránky uvedie za účelom sprístupnenia alebo poskytnutia služby prostredníctvom webovskej stránky spoločnosti Certing, ktorých spracovanie ukladá zákon alebo podmienky poskytnutia príslušnej služby. Spracovateľom osobných údajov je výhradne Certing alebo ním poverené osoby, ktoré sú voči nemu v postavení osoby ovládajúcej alebo ovládanej v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v platnom znení). Osobné údaje uchováva Slovak Telekom len po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu pre ktorý sa spracúvajú.

Záväzok spoločnosti Certing v oblasti ochrany osobných údajov

Ochrana bezpečnosti a dôverného charakteru vašich osobných údajov je pre spoločnosť Certing veľmi dôležitá; preto vykonávame svoje podnikateľské aktivity v súlade s príslušnými právnymi predpismi, ktoré upravujú ochranu osobných údajov a bezpečnosť údajov. Veríme, že stratégia, ktorá je načrtnutá ďalej, vám pomôže porozumieť, aké údaje môže spoločnosť Certing zhromažďovať, ako spoločnosť Certing tieto údaje používa a chráni a komu ich môže poskytnúť.

Osobné údaje

Prostredníctvom svojich internetových stránok spoločnosť Certing nebude zhromažďovať akékoľvek vaše osobné údaje (napr. vaše meno, adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu), pokiaľ sa nerozhodnete, že nám ich poskytnete dobrovoľne (napr. v rámci registrácie, prieskumu) alebo dáte súhlas na ich poskytnutie, alebo pokiaľ to inak nepripúšťajú príslušné zákony a predpisy na ochranu vašich osobných údajov.

Účel použitia

Keď nám poskytnete svoje osobné údaje, zvyčajne ich použijeme pri odpovedi na vašu otázku, pri spracovaní vašej objednávky alebo ak vám chceme poskytnúť konkrétne informácie alebo ponuky. Na účely podpory nášho vzťahu s vami ako zákazníkom je možné, že takisto:

  • uschováme a spracujeme osobné údaje a poskytneme ich svojim pobočkám na celom svete, aby sme lepšie porozumeli vašim obchodným potrebám a zistili, ako môžeme vylepšiť naše produkty a služby; alebo
  • my (alebo tretí subjekt v našom mene) použijeme osobné údaje, aby sme vám mohli oznámiť ponuku spoločnosti Certing na podporu vašich obchodných potrieb alebo aby sme mohli uskutočniť internetové prieskumy s cieľom lepšie porozumieť potrebám našich zákazníkov.

Ak sa rozhodnete, že nechcete, aby sa vaše osobné údaje použili na podporu nášho vzťahu s vami ako zákazníkom (najmä priamy marketing alebo výskum trhu), budeme vaše rozhodnutie rešpektovať. Nepredávame ani inak neposkytujeme na trhu vaše osobné údaje tretím subjektom okrem pobočiek spoločnosti Certing.

Obmedzenie účelu použitia

Spoločnosť Certing bude zhromažďovať, používať alebo poskytovať osobné údaje, ktoré poskytnete prostredníctvom internetu, iba na účely, ktoré vám oznámime, pokiaľ nejde o poskytnutie údajov, ktoré:

  • predstavuje použitie týchto osobných údajov na akýkoľvek ďalší účel, ktorý priamo súvisí s pôvodným účelom, pre ktorý boli tieto osobné údaje zhromaždené,
  • je potrebné na prípravu, prerokovanie a plnenie zmluvy s vami,
  • sa vyžaduje podľa zákona alebo ho vyžadujú príslušné správne alebo súdne orgány,
  • je potrebné na určenie alebo zachovanie právneho nároku alebo obhajoby,
  • je potrebné na zabránenie podvodu alebo inému protizákonnému konaniu, ako sú napríklad úmyselné útoky na informačné systémy spoločnosti Certing.

Údaje o komunikácii alebo používaní 

Keď využívate telekomunikačné služby pri prístupe na našu internetovú stránku, vaše údaje o komunikácii (napr. adresa internetového protokolu) alebo údaje o používaní (napr. informácie, ktoré sa týkajú začatia, skončenia a rozsahu každého pripojenia, a informácie týkajúce sa telekomunikačných služieb, ku ktorým ste sa pripojili) sú technicky generované a môžu sa prípadne týkať aj osobných údajov. Do tej miery, v akej je to nevyhnutné, sa budú vaše údaje o komunikácii alebo používaní spracovávať a používať, a to v súlade s príslušnými právnymi predpismi, ktoré upravujú ochranu osobných údajov.

Automaticky získavané údaje neosobného charakteru

Keď sa pripojíte na naše internetové stránky, je možné, že automaticky (t. j. nie registráciou) získame údaje neosobného charakteru (napr. typ internetového prehliadača a operačného systému, ktoré používate, názov domény internetovej stránky, z ktorej ste prešli, počet návštev, priemernú dĺžku návštevy stránky, prehliadané stránky). Je možné, že tieto údaje použijeme a poskytneme ich svojim pobočkám na celom svete za účelom monitorovania atraktivity našich internetových stránok a zlepšenia ich výkonu alebo obsahu.

„Cookies“ – Informácie, ktoré sa automaticky ukladajú na vašom počítači

Keď si prehliadate jednu z našich internetových stránok, je možné, že uložíme niektoré údaje na vašom počítači vo forme tzv. „cookie“ kvôli automatickému rozpoznaniu vášho počítača pri vašej budúcej návšteve. „Cookies“ nám môžu mnohými spôsobmi pomôcť, napríklad tým, že nám umožnia prispôsobiť internetovú stránku, aby lepšie vyhovovala vašim záujmom, alebo uložiť vaše heslo, aby ste ho nemuseli zakaždým zadávať. Ak nechcete dostávať „cookies“, nastavte prosím váš internetový prehliadač tak, aby vymazal všetky „cookies“ z pevného disku vášho počítača, blokoval všetky „cookies“ alebo aby zobrazil pred uložením „cookie“ upozornenie.

Deti

Spoločnosť Certing nebude vedome získavať osobné údaje od detí bez vyzvania, aby požiadali o súhlas rodiča, ak to vyžadujú príslušné právne predpisy. Použijeme alebo poskytneme osobné údaje týkajúce sa dieťaťa v rozsahu, v akom to povoľuje zákon, za účelom požiadania rodiča o poskytnutie jeho súhlasu v súlade s miestnymi zákonmi a právnymi predpismi alebo za účelom ochrany dieťaťa. Definícia „dieťaťa“ alebo „detí“ by mala zohľadňovať príslušné zákony, ako aj národné a regionálne kultúrne zvyklosti.

Bezpečnosť

Na ochranu vašich osobných údajov pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou alebo pozmenením a pred nepovoleným zverejnením alebo prístupom spoločnosť Certing využíva technické a organizačné bezpečnostné opatrenia.

Prepojenia na iné internetové stránky

Internetové stránky spoločnosti Certing obsahujú prepojenia na iné internetové stránky. Spoločnosť Certing nezodpovedá za postupy ochrany osobných údajov alebo za obsah iných internetových stránok.

Otázky a poznámky

Spoločnosť Certing bude odpovedať na odôvodnené žiadosti o revíziu vašich osobných údajov a o opravu, doplnenie alebo vymazanie akýchkoľvek nepresných údajov. Ak máte akékoľvek otázky alebo poznámky týkajúce sa Ochrany osobných údajov spoločnosti Certing (napr. pokiaľ ide o úpravu alebo aktualizáciu vašich osobných údajov), kontaktujte nás na adrese certing@certing.sk. S vývojom internetu sa bude vyvíjať aj naša stratégia ochrany osobných údajov. Zmeny našej stratégie ochrany osobných údajov uverejníme na tejto stránke. Ak chcete mať aktuálne informácie, prosím pravidelne navštevujte túto stránku.


DOMOV      O NÁS      PROCESY      KVALITA      ISO pre samosprávy     e-GOV       KONTAKTY

Copyright 2008, certing - pc&e, spol. s r.o.,   powered by www.slezo.eu
Ochrana súkromia  |  Podmienky užívania  |  Copyright