certing - Efektívna a optimálna organizácia  
.
     DOMOV      O NÁS      PROCESY      KVALITA      ISO pre samosprávy      e-GOV       KONTAKTY
 
 

ISO a manažment kvality

Normy pre kvalitu ISO 9001:2000 sú odpoveďou na otázku zákazníka „ako môžem dôverovať podniku, že dodá kvalitný výrobok alebo službu a ako vysoká je pravdepodobnosť, že ak stavím na daného kľúčového dodávateľa, tento si bude schopný udržať kvalitu výroby na dlhší čas.“ Zároveň normované hodnotenie dodávateľov poskytuje možnosť porovnávať dodávateľov a môže byť kľúčom k ich výberu. Certifikát ISO je listinou, vysvedčením, že firma spĺňa náročné štandardy a jej fungovanie je optimálne. Je zárukou ako do vnútra firmy, že je správne nastavená, tak i navonok, že je spoľahlivým partnerom.

Zavádzanie systému manažérstva prebieha v niekoľkých etepách:

Audit firmy. Prvým krokom je zmapovanie a zhodnotenie spoločnosti ako celku tak i jej časťí. Treba získať celkový prehľad o informačných, materiálových, dokumentových tokoch, systéme práce, o jej organizácii a zabezpečení o kompetenciách a zodpovednosti jednotlivých pracovníkov. Takto sa získa prehľad o súčasnom stave organizácie, o jej rezervách. Audit však zahŕňa aj identifikáciu potenciálu a rezerv, definuje rozvojové možnosti firmy. Výsledkom auditu je správa o súčasnom stave a odporúčania ďalšieho postupu. Firma získa kompletný zoznam odporúčaných riešení.


Procesno-organizačný model. V prípade, že sa vlastníci a vrcholový manažment firmy stotožnia so závermi a odporúčaniami auditu, nastupuje vypracovanie a inžiniering optimálneho a efektívneho modelu organizácie firmy, organizácie práce, organizačnej štruktúry a pracovných postupov a procesov. Táto práca môže byť robená buď voľňejšie alebo striktne v zmysle formalizovaného štandardizovaného systému riadenia kvality (napr. ISO). Pri voľnejšom variante sa síce definuje presný organizačno-procesný model a role jednotlivých pracovníkov, vrátane procesov a postupov, avšak tieto sú pomerne voľné a umožňujú spoločnosti pomerne vysokú flexibilitu. Tento postup odporúčame menším firmám práve pre umožnenie vysokej flexibility pri zachovaní optimality firmy. Striktnejšie a presné vymedzenie odporúčame väčším firmám, kde je potreba, aby každý jeden pracovník vykonával presne jemu vymedzenú činnosť a nič iné. Procesy, postupu, role, zodpovednosti a koncepcie sú veľmi presne a podrobne definované a špecifikované. V oboch prípadoch by sa mal procesno-organizačný model naprogramovať a implementovať tak, aby umožňoval plynulý a priamy prechod na certifikáciu ISO.

Certifikácia ISO a udržiavanie systému riadenia kvality. Nezávislá certifikačná autorita potvrdí implementáciu štandardov ISO a zavedenie systému riadenia kvality certifikáctom. Recertifikačné audity a dohľadové audity zabezpečujú, že implementovaný systém sa neustále zdokonaluje, vylepšuje a dolaďuje, čo je zárukou pre klienta aj vedenie, že spoločnosť funguje tak, ako má.

Automatizácia a informatizácia firmy.  Je to záverečná fáza optimalizácie firmy, kedy sa na stanovený optimálny model fungovania spoločnosti „našijú“ technológie moderných výpočtových prostriedkov a zahŕňa firemnú sieť, firemné servery a portály a informačné systémy firmy (napr. SAP). Je stelesnením a naplnením optimálneho modelu fungovania a zamestnancovi pomáha prácu zvládať ľahšie, rýchlejšie, spolahlivejšie.

International Organization for Standardization
    www.iso.org

Slovenský ústav technickej normalizácie
    www.sutn.orgDOMOV      O NÁS      PROCESY      KVALITA      ISO pre samosprávy     e-GOV       KONTAKTY

Copyright 2008, certing - pc&e, spol. s r.o.,   powered by www.slezo.eu
Ochrana súkromia  |  Podmienky užívania  |  Copyright

Stiahnite si naše informačné materiály...

     Optimalizácia firmy 

  

Linky...

     www.sutn.sk