certing - Efektívna a optimálna organizácia  
.
     DOMOV      O NÁS      PROCESY      KVALITA      ISO pre samosprávy      e-GOV       KONTAKTY
 
 

podmienky užívania webstránok

Upozornenie

Vážený návštevník, vstupom na webovú stránku skupiny spoločností Certing, jej prehliadaním alebo používaním potvrdzujete, že ste si prečítali a rozumiete nižšieuvedeným podmienkam a zároveň sa zaväzujete ich dodržiavať. Certing môže podmienky kedykoľvek zmeniť aktualizáciou tohto oznámenia. Pokiaľ s podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte túto webovú stránku.

Používanie stránok

Skupina spoločností Certing umožňuje prezeranie a preberanie materiálov z tejto webovej lokality iba na osobné, nekomerčné používanie a pod podmienkou, že zachováte neporušené všetky vyhlásenia o autorských právach a vlastníctve uvedené v pôvodných materiáloch a všetkých kópiách materiálov. Kopírovanie, distribúcia, akákoľvek forma publikovania alebo iného používania textových a grafických materiálov spracovaných na internetových stránkach skupiny Certing je možná iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Certingu v súlade s platným Autorským zákonom na území SR a za predpokladu, že žiadny z dokumentov nebude nijako upravovaný. Používanie na akýkoľvek iný účel je výslovne zakázané zákonom a môže mať za následok vážne občianskoprávne a trestnoprávne postihy. Porušitelia budú žalovaní v maximálnom zákonnom rozsahu.

Poskytnutie informácií neznamená, že Certing udeľuje licencie na autorské práva, alebo práva priemyselného vlastníctva. Bez výslovného súhlasu Certingu nie je povolené z nijakej internetovej stránky patriacej skupine spoločností Slovak Telekom kopírovať, napodobovať, ani prenášať žiadne texty, logá, grafické prvky, ochranné známky, zvuk ani obraz, ani ako celok, ani ich časti. Neoprávnené používanie materiálov na www sídlach skupiny spoločností Certingu je porušením právnych predpisov o autorskom práve, ochranných známkach a iných právnych predpisov.

Akékoľvek otázky týkajúce sa podmienok a možností kopírovania a ďalšieho šírenia týchto materiálov konzultujte so spoločnosťou.

Právna zodpovednosť

Informácie publikované na internetových stránkach vychádzajú z informácií, ktoré poskytuje Certing a ich účelom je informovať najmä o ponuke produktov skupiny Certingu, ako aj aktivitách Certingu. Informácie publikované v prostredí internetu na webových stránkach skupiny spoločností Certing majú informatívny charakter. Certing nezodpovedá za presnosť informácií poskytnutých na týchto stránkach a použitie týchto informácií je na vlastné riziko príjemcu. Certing taktiež nezodpovedá za žiadne škody ani žiadne ujmy, ktoré by vznikli použitím týchto informácií. Dokumenty a súvisiaca grafika, publikované na týchto stránkach môžu obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby. Informácie môžu byť zmenené alebo aktualizované bez upozornenia. Certing môže tiež kedykoľvek a bez upozornenia vykonávať zlepšenia alebo zmeny na uvedených informáciách.

Príspevky používateľov

Skupina spoločností Certing si prostredníctvom svojej webovej stránky neželá prijímať dôverné, súkromné, ani zákonom chránené informácie. Presvedčite sa prosím, či informácie alebo materiály zasielané do Certingu, nie sú dôverné. Žiadne materiály, informácie ani ďalšie formy komunikácie, ktoré prenesiete alebo uverejníte na tejto webovej stránke, sa nebudú považovať za dôverné ani súkromné a skupina spoločností Certing nepreberá ohľadom nich žiadnu zodpovednosť. Certing a ňou poverené tretie strany môžu kopírovať, zverejňovať, distribuovať, začleňovať a inými spôsobmi používať všetky údaje, obrázky, zvuky, text a ďalšie obsiahnuté položky na akékoľvek komerčné i nekomerčné účely. Zakazuje sa uverejňovať alebo prenášať na stránky alebo zo stránok akékoľvek protiprávne, výhražné, hanlivé, obscénne, pornografické alebo iné materiály.DOMOV      O NÁS      PROCESY      KVALITA      ISO pre samosprávy     e-GOV       KONTAKTY

Copyright 2008, certing - pc&e, spol. s r.o.,   powered by www.slezo.eu
Ochrana súkromia  |  Podmienky užívania  |  Copyright