ESG report

ESG report - certing.sk

ESG Report/ ESG vykazovanie ESG je skratka pre Environmental, Social, and Governance, teda Environmetálne, Sociálne a Riadiace oblasti, ktoré hodnotia udržateľnosť, postoj k zamestnancom a spoločnosti, zodpovedné a etické podnikanie.

V rámci výkazníctva sa môžeme stretnúť s 2 základnými dokumentami:

 • ESG Sustability report (ESG report udržateľnosti)

  Je dokument, ktorý poskytuje detailný prehľad o výkone spoločnosti v oblastiach ESG

 • Code of Conduct (Firemný kódex)

  Code of Conduct nastavuje vnútorné pravidlá a ciele, ktoré podporujú a posilňujú výkonnosť spoločnosti v oblastiach ESG

Pre koho je ESG vykazovanie povinné?

Doposiaľ bolo ESG vykazovanie povinné pre subjekty verejného záujmu – teda banky, poisťovne a pod., s obratom nad 170 miliónov eur. Od roku 2025 sa bude ESG vykazovanie týkať aj spoločností, ktoré spĺňajú aspoň 2 z 3 nasledujúcich kritérií:

 • Obratom nad 50 miliónov eur

 • Majetkom 25 miliónov eur

 • 250 zamestnancov

Vytvorenie ESG reportu je komplexný proces, ktorý vyžaduje rešpektovať rôzne štandardy, ako napr. GRI, CDP, TCFD a pod. Dôležitým aspektom ESG reportu je tiež zber dát a výpočet uhlíkovej stopy firmy, preto je vhodné začať s časovou rezervou.

ESG rating

Je hodnotenie firmy podľa toho, aké dosahuje ukazovatele v jednotlivých oblastiach ESG. Na toto skóre už teraz nazerajú veľké spoločnosti, investori či banky pri porovnávaní spoločností. ESG rating môže ovplyvniť financovanie firmy aj nadviazanie spoluprác. Dosiahnite vysoké skóre s odborníkmi v oblasti.

MÁTE ZÁUJEM O KOMPLEXNÉ SLUŽBY V OBLASTI ESG ?

Stručný prehľad troch hlavných ESG oblastí:

Environmental (E) – Environmentálne oblasti:

 • Klimatické zmeny: Ako spoločnosť prispieva k zníženiu emisií skleníkových plynov a ako sa prispôsobuje klimatickým zmenám.

 • Zdroje a energie: Efektívne využívanie prírodných zdrojov, ako sú voda a energie, a implementácia obnoviteľných zdrojov energie.

 • Odpad a znečistenie: Spôsoby, akými spoločnosť minimalizuje odpad a znižuje znečistenie prostredia.

Social (S) – Sociálne oblasti:

 • Pracovné podmienky: Zabezpečenie bezpečných a spravodlivých pracovných podmienok pre zamestnancov, vrátane ochrany práv pracovníkov.

 • Diverzita a inklúzia: Podpora rôznorodosti a inklúzie na pracovisku, rovnosť príležitostí pre všetkých zamestnancov.

 • Komunitné vzťahy: Príspevok k miestnym komunitám, sociálne projekty a zodpovedné obchodné praktiky.

Governance (G) – Riadenie a správa spoločnosti:

 • Etické riadenie: Transparentnosť a zodpovednosť v obchodných praktikách, integrita a dodržiavanie zákonov.

 • Správna rada a vedenie: Štruktúra a zloženie správnej rady, kompetencie a nezávislosť členov, ktoré zabezpečujú efektívne a spravodlivé riadenie spoločnosti.

 • Compliance a kontrola rizík: Systémy a procesy na identifikáciu, hodnotenie a riadenie rizík, vrátane právnych a regulačných požiadaviek.

Posilnite svoje podnikanie pomocou našich komplexných ESG služieb a urobte prvý krok k udržateľnejšej a zodpovednejšej budúcnosti.

Máte záujem o ESG report?

Vyplňte krátky formulár a my vám bezplatne
poradíme najlepšie riešenie.

  Nezáväzne mám záujem o: