Výpočet uhlíkovej stopy firmy

vypocet uhlikovej stopy firmy - certing.sk

Uhlíková stopa firmy predstavuje celkové množstvo emisií oxidu uhličitého (CO2) a iných skleníkových plynov, ktoré sú generované činnosťami danej firmy počas určitého časového obdobia (obvykle na ročnej báze).

Tieto emisie sa merajú v jednotkách ekvivalentu oxidu uhličitého (CO2e), čo zahŕňa aj iné skleníkové plyny, ako sú metán (CH4) a oxid dusný (N2O), ktoré majú rôzny potenciál globálneho otepľovania (GWP).

Emisie sa delia do 3 kategórií:

 1. Priame emisie (Scope 1):
  Emisie z vlastných alebo kontrolovaných zdrojov firmy, ako sú napríklad emisie z výrobných zariadení, vozidiel, ktoré firma vlastní alebo kontroluje, a emisie zo spaľovania palív v priestoroch spoločnosti.
 2. Nepriame emisie (Scope 2): Emisie z nakúpenej elektrickej energie, tepla a pary, ktoré firma spotrebováva.
 3. Ostatné nepriame emisie (Scope 3): Emisie z činností, ktoré firma neovláda priamo, ale sú dôsledkom jej činností, ako napríklad emisie z dodávateľského reťazca, služobných ciest, odpadového hospodárstva, a používania predaných produktov.

Aj od vás vyžaduje kľúčový zákazník výpočet uhlíkovej stopy?

Neváhajte nás kontaktovať a bezplatne vám poradíme.

V dnešnom svete je udržateľnosť a environmentálna zodpovednosť viac ako len trend – je to nevyhnutnosť. Poznať uhlíkovú stopu vášho produktu vám umožňuje:

 • Zlepšiť environmentálnu výkonnosť: Identifikovať oblasti, kde môžete znížiť emisie CO2 .

 • Získať konkurenčnú výhodu: Ukázať zákazníkom a obchodným partnerom, že vám záleží na životnom prostredí.

 • Splniť regulačné požiadavky: Dodržiavať narastajúce legislatívne požiadavky týkajúce sa emisií skleníkových plynov.

Ako to funguje?

Naša služba výpočtu uhlíkovej stopy firmy zahŕňa niekoľko kľúčových krokov:

 1. Zber dát: Zisk údajov o vašich procesoch, vrátane spotreby energie, prepravy, odpadu a ďalších relevantných faktorov.
 2. Výpočet: Využívame pokročilé analytické nástroje a metodiky na presný výpočet vašej celkovej uhlíkovej stopy.
 3. Reportovanie: Poskytujeme vám podrobný report, ktorý zahŕňa uhlíkovú stopu vašej firmy a odporúčania na jej zníženie.
 4. Certifikácia: Ponúkame možnosť certifikácie vašej uhlíkovej stopy, čo môžete využiť na posilnenie svojej pozície na trhu.

Naše výhody

 • Presnosť a spoľahlivosť:

  Naše výpočty sú založené na najnovších vedeckých poznatkoch a medzinárodných štandardoch.

 • Individuálny prístup:

  Každá firma je jedinečná, preto prispôsobujeme naše služby vašim špecifickým potrebám a cieľom.

 • Komplexnosť:

  Poskytujeme nielen výpočet, ale aj konkrétne odporúčania a podporu pri implementácii udržateľných riešení.

Kontaktujte nás

Pre bezplatnú konzultáciu vyplňte nižšie uvedený formulár a my sa vám ozveme.

Máte záujem o výpočet uhlíkovej stopy firmy ?

Vyplňte krátky formulár a my vám bezplatne
poradíme najlepšie riešenie.

  Nezáväzne mám záujem o: